XIV февраля для древнего римлянина — повод отхлестать подругу
https://spqr.d3.ru/xiv-fevralia-dlia-drevnego-rimlianina-povod-otkhlestat-podrugu-1540944/